Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi (Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Pētījums nr. 1.13)

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumamNr.1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti, to skaitā SIA “DATI Group” pētniecības projekts “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi”. Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana un pabeigti divi projekti.

Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas pilnībā vai daļēji attālināti.Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Pētījuma mērķis ir radīt risinājumu kopu, kas atvieglo skaitļošanas uzdevumu optimizāciju un uzlabo to izpildes efektivitāti, samazinot nepieciešamo infrastruktūras kapacitāti. Pētījuma rezultātā radītais risinājums ar mazākiem fiziskajiem resursiem spēs nodrošināt arvien pieaugošās skaitļošanas uzdevumu veikšanai nepieciešamās jaudas prasības.

Pētījums uzsākts 2020. gada februārī ar pirmo rūpnieciskā pētījuma aktivitāti – skaitļošanas uzdevumu optimizācijas literatūras analīzi.

Aprīlī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Literatūras analīze”, maijā uzsākta 2. aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana”.

Trešajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana” un uzsākta trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība "1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Paveiktais:
- laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.
- laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.
- laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
- laika posmā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.
- laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.
- laika posmā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.
- laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.